Partijos Kauno raj. skyriaus ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

  2007 m. rugpjūčio 3 d. Kauno rajono savivaldybės salėje įvyko partijos Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai) Kauno rajono skyriaus ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.

       Prieš tai įvykusio skyriaus tarybos posėdžio metu buvo numatyta tokia susirinkimo darbotvarkė:

   1. Dėl praėjusios kadencijos skyriaus tarybos veiklos;
      2. Skyriaus pirmininko rinkimai;
      3. Skyriaus pirmininko, iždininko, pirmininko pavaduotojų ir skyriaus tarybos narių rinkimai;
      4. Kiti klausimai.

      Skyriaus įskaitoje 2007 m. rugpjūčio 3 d.  – 99 nariai.  Išduota susirinkimo dalyvio mandatų ir dalyvauja susirinkime – 58 nariai.

       Skyriaus susirinkime dalyvavavo svečiai – partijos Pirmininko pirmasis pavaduotojas, Lietuvos Respublikos Seimo narys Valentinas MAZURONIS, partijos pirmininko pavaduotojas Rimas Antanas RUČYS, partijos valdybos narys Andrius MAZURONIS.

       Skyriaus pirmininkas Leonardas Gineika pasiūlė susirinkimo pirmininku išrinkti partijos pirmininko pavaduotoją Rimą Antaną RUČĮ.

     Vytautas VALAITIS pasiūlė susirinkimo pirmininku išrinkti skyriaus pirmininko pirmąjį pavaduotoją Vladą ŽALNERAUSKĄ. Dauguma balsų (37 –už) susirinkimo pirmininku išrinktas Vladas ŽALNERAUSKAS. Bendru sutarimu skyriaus susirinkimo sekretoriumi išrinktas Leonas KLIMUKAS.

          Susirinkimo pirmininkas pasiūlė Mandatų komisiją rinkti iš trijų narių, kurie vykdė susirinkimo dalyvių registraciją:  Gražiną ŠVENTORAITIENĘ, Virginiją REŠKEVIČIENĘ, Sigitą PIEŠINĄ.

           Balsų dauguma (41 – už) minėti skyriaus nariai išrinkti į susirinkimo Mandatų komisiją.

         Į susirinkimo Balsų skaičiavimo komisiją buvo pasiūlyti šie skyriaus nariai: Aleksandras VITKUS, Edita SOLOMACHA, Alvydas JUODIKIS, Virginija PALAVINSKIENĖ.

           Bendru sutarimu Aleksandras VIKUS, Edita SOLOMACHA, Alvydas JUODIKIS ir Virginija PALAVINSKIENĖ išrinkti į susirinkimo Balsų skaičiavimo komisiją.

          Bendru sutarimu patvirtinta susirinkimo darbotvarkė.

         Pasisakė susirinkusių šiltai sutiktas  Partijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Valentinas MAZURONIS palinkėjo skyriaus nariams  sklandaus darbo, dalykiško pokalbio, vengti konfrontacijos.

     Svarbiausia, laikantis partijos įstatų, gerbiant vieni kitų nuomonę neleisti skyriaus mažėjimo, arba dar blogiau – jo susiskaldymo.

      Kalbėtojas pasiūlė ramiai, be įžeidinėjimų aptarti problemas, išsirinkti naują skyriaus vadovybę ir susitelkti svarbiems darbams – rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą.

    Svarstant praėjusios kadencijos skyriaus tarybos veiklą, pasisakė skyriaus pirmininkas  Leonardas GINEIKA. Jis perskaitė ataskaitinį pranešimą.

        Kalbėtojas pradėjo nuo politinės situacijos Lietuvoje paaiškinimo. Pacitavo partijos pirmininko Prezidento Rolando PAKSO teiginius apie būtinybę neužmiršti paprasto žmogaus, svarbius uždavinius, kuriuos mums teks spręsti artimiausiu metu.

        Kalbėtojas nemažai dėmesio skyrė savo, kaip buvusio Kauno rajono mero veiklai, paminėjo nuveiktus darbus, iš kurių svarbiausi – švietimo įstaigų patalpų langų keitimas, renovacijos darbai.

        Skyriaus pirmininkas paminėjo, kad dėl darbo rajono meru, mažiau laiko liko skyriaus pirmininko veiklai. Tačiau buvo suorganizuota išvyka į Lenkiją –  vandens atrakcionų parką, žmonės pakviesti į partinį renginį Kauno Muzikiniame teatre, norėta narius skyriaus narius nuvežti į Druskininkus, tačiau jie neparodė aktyvumo ir nesusirinko.

   Skyriuje susidarė įtempta atmosfera, nes atsirado žmonių, kurie kritikavo pirmininką, darė spaudimą ir tuo trukdė dirbti. To pasėkoje nesklandžiai praėjo Savivaldybių rinkimų kampanija, skyriaus pirmininko pavaduotojai dirbo kas sau.

    Matyt reikėtų  skyriaus ,,miestiečiams“ eiti į Kauno miesto skyrius,  netrukdyti partijos rajono skyriaus darbui.

         Susirinkusieji pateikė klausimus pranešėjui:

       Edita SOLOMACHA – Ar pirmininkas parašė prašymą stoti į partiją, nes nei prašymo, nei anketos iki šiol skyriuje nėra?

      Leonardas GINEIKA atsakė, kad  į partiją įstojo dar steigiamojo Kongreso metu, dokumentai kažkur turi būti.

       Stasys KNYSTAUTAS – Ar pirmininkas gali įvardinti žmones, kurie trukdė dirbti?

      Pirmininkas atsakė, kad jam dirbti pastoviai trukdė Vladas ŽALNERAUSKAS, Vytautas VALAITIS, kurie keršijo už nelaimėtus praėjusius rinkimus į Lietuvos Respublikos  Seimą.

       Algirdas ŽANDARAS – Kodėl pirmininko pranešime nepateikta skyriaus veiklos ataskaita, o tik mero darbo fragmentai?

       Pirmininkas atsakė, kad  tai atėmė daugiausiai veiklos laiko, o šiaip buvo ir vakaronės, išvykos, tiesa, dauguma jų žymiai anksčiau.
        Egidijus Haroldas PETRUITIS – Kaip buvo organizuota kelionė į Druskininkus, jeigu dauguma narių apie tai net negirdėjo?

       Pirmininkas atsakė –  kažkas tai skambino, neaišku, kodėl kiti nežinojo…

        Diskusijose pasisakė Gražina ŠVENTORAITIENĖ , kuri pasidžiaugė, kad pagaliau yra sutvarkytas realus skyriaus narių sąrašas.

       Nario mokestis už 2007 metus surinktas pilnai, tik dar nespėta galutinai atsiskaityti su Centru, nebaigtos finansinės ataskaitos, nes amžinai visi buhalteriniai ir bankiniai dokumentai ,,užsibūva“ pas pirmininką.

       Dėl to, pavyzdžiui, vien už telekomunikacijų  paslaugas priskaičiuota 400 Lt skola.

       Visiškai netikslingai panaudai gautų patalpų Lapių miestelyje išlaikymas neša tik nuostolį, o jose buvome tik vieną kartą per beveik metus laiko…

      Vida ANUŠKEVIČIENĖ  paaiškino, kokios lėšos ir kam buvo naudotos rinkimų metu. Visos gautos lėšos iš rėmėjų  išleistos rinkimams organizuoti.

       Finansinė ataskaita Centrui vėlavo dėl skyriaus pirmininko neorganizuotumo. Kalbėtoja pabrėžė, kad dauguma narių – už vieningą ir draugišką skyrių ir keista, kad kalbos apie ,,dvi barikadų puses“, skyriaus skaldymą ar kito skyriaus kūrimą girdisi tik iš pirmininko Leonardo GINEIKOS aplinkos žmonių.

        Dauguma skyriaus tarybos narių ir čia esančių eilinių partiečių esame už vieningą ir darbingą Kauno rajono skyrių.

       Kiti variantai – tai ir būtų skyriaus skaldymas ir silpninimas.

        Skyriaus revizorė Kristina KURMAUSKIENĖ, pasak skyriaus pirmininko, išvykusi į Vilnių, todėl jos pranešimo nebus. Revizorė neparuošė net savo pranešimo.

        Bendru sutarimu susirinkimas pritarė susirinkimo tęsimui pagal patvirtintą darbotvarkę.

        Pasisakęs Vytautas VALAITIS pabrėžė, kad jis vienas iš tų tarybos narių, kurie, anot pirmininko, kritikavo ir trukdė dirbti.

      Tačiau reikėtų skirti,  kas silpnina skyrių – kritika, pastabos, kitokia nuomonė, ar akivaizdžios Leonardo GINEIKOS  klaidos.

     Jis paminėjo tik keletą faktų iš dviejų veiklos krypčių.

     Savivaldybių rinkimai:

     1. Nepaisant raginimų ir siūlymo šį darbą padaryti, Leonardas GINEIKA pats užsiėmė agitacinės medžiagos ruošimu, lankstinukai aiškiai pavėlavo, o kandidatų vizitinės kortelės pasirodė dieną prieš balsavimą.

     2. Nors skyriaus taryba ir patvirtino patyrusius partiečius į apygardos rinkiminę komisiją, Leonardas GINEIKA savavališkai į komisiją delegavo socdemų  atstovus.

      3. Du kartus skyriaus tarybos patvirtintas kandidatų sąrašas buvo pakeistas taip, kad aiškiai susilpnino skyriaus pozicijas rinkimuose – rinkimų rezultatai tą patvirtino.

     4. Ne kartą viešai menkino Audriaus BUTKEVIČIAUS siūlytą rinkimų strategiją, visiškai nepaisė centrinio rinkimų štabo rekomendacijų.

      5. Prieš pat rinkimus pritarė Karmėlavos seniūno Juozo MOZERIO, aktyvaus mūsų partijos nario atleidimui iš pareigų.

      Dėl mūsų partijos frakcijos Kauno rajono Savivaldybės taryboje: 

     1. Per visą praėjusią kadenciją, turint 5 partijos narius taryboje nesugebėta užregistruoti frakcijos, nepaisant mūsų ir partijos valdybos raginimų.

     2. Ilgai delsė pasirašyti mūsų frakcijos steigimo protokolą naujos kadencijos savivaldybės taryboje.

      3. Paskutinio skyriaus tarybos posėdžio metu viešai pagrasino išeisiąs iš frakcijos.

      Jums spręsti, kiek tokie, toli gražu ne visi, paminėti Leonardo GINEIKOS  veiksmai  stiprino mūsų skyrių. 

        Pasisakęs skyriaus narys   Rimvydas BUTKEVIČIUS konstatavo, kad visi nepatenkinti, trukdo pirmininkui dirbti.

        Rinkimai – tik Leonardo  GINEIKOS nuopelnas.    Kad blogai dirbama, rodo ir tai, kad negaunu platinamų laikraščių.

        Skyriuje reiktų daugiau ,,kaimiečių“.

       Pasisakęs skyriaus tarybos narys Napoleonas MICKŪNAS  pažymėjo, kad jį labai gerai nuteikė raštiško kvietimo į šį susirinkimą turinys.

           Esu partijoje nuo jos įsikūrimo, todėl palaikau Vidą ANUŠKEVIČIENĘ, kad reikia dirbti kartu, vieningai.

         Skyrius – savotiškoje kryžkelėje. Leonardui GINEIKAI patarčiau gerai pamąstyti, ar jis yra vertas būti skyriaus pirmininku. Labai žeidžia narių skirstymas į savus ir svetimus. 

        Eilę metų dirbau didžiausioje Kauno rajono aukštojoje mokykloje  – Lietuvos Žemės ūkio universitete, aktyviai dalyvauju partinėje veikloje, tačiau esu nepageidaujamas Leonardui GINEIKAI, kadangi gyvenu Kauno mieste.
       Skyriaus tarybos narys Leonas KLIMUKAS pasakė, kad norėtų, kad mūsų frakcijos savivaldybės taryboje balsas girdėtųsi rajone, kad mūsų skyriaus nariai nepažeidinėtų partijos įstatų, lankytų susirinkimus, kad vėl atgimtų Leonardo GINEIKOS sužlugdyta penktadieninių neformalių pokalbių tradicija.

       Reikėtų, kad   pakartotinai būtų įgyvendinta filmo ,,Visi prieš vieną“ rodymo gyventojams akcija.

       Pageidauju skyriuje daugiau demokratijos, kad delegatai į Kongresą būtų renkami skyriaus susirinkime, kad sklandžiau, nei iki šiol vyktų skyriaus tarybos posėdžiai, kad iš anksto žinočiau jų darbotvarkes.

       Tikiu, kad skyrius atgims, jei jam vadovaus ne ,,pažadukai“, kurie, atseit, viską sutvarkys, tik nulėks pas Prezidentą, pas ,,Brazą“ ir t.t.

         Partijos valdybai linkėčiau labiau ir giliau domėtis skyrių reikalais, įsiklausyti į tarybos narių nuomones, ypač sudėtingesniais atvejais, ir žinoti, kad ne visada yra taip, kaip pateikia pirmininkas.

         Pasisakiusi  Gražina ŠVENTORAITIENĖ padėkojo skyriaus tarybos nariams Vladui ŽALNERAUSKUI, Vytautui VALAIČIUI už nemažą darbą,  tvarkant skyriaus dokumentaciją ir tikslinant skyriaus narių sąrašą.

       Partijos skyriaus narė Edita KĖKŠTAITĖ – KEMEŽIENĖ, dirbusi mero spaudos atstove paminėjo, kad jai teko išklausyti daug rajono gyventojų pastabų, kritikos ir net pašaipų dėl mero Leonardo GINEIKOS elgesio, viešų pasisakymų.

       Teko ne kartą raudonuoti girdint, kad rajonui vadovauja ,,klounas“, nepraustaburnis ir pan. Daug įtikinėjome merą, kad reikia gerinti įvaizdį, mokėme, kaip reiktų tai daryti, tačiau išgirsdavome: ,,pats žinau, manęs nereikia mokyti – von…“
       Partijos rajono tarybos narė Edita SOLOMACHA  atkreipė dėmesį tų, kurie mano, kad ,,miestiečiai“ Kauno rajono skyriui nereikalingi, kad visų pirmą meras turi būti dėkingas būtent jiems, kad buvo išrinktas į savivaldybės tarybą , tapo meru ir juo išsilaikė.

         Skyriaus narys  Aleksandras VITKUS pastebėjo, kad ir tarybos nariai, matyt ne viską padarė, kritikuoti pirmininką lengva.

        Jei darbas toks blogas gal reiktų perrinkti visą tarybą ? Diskusijos ir ginčai turėtų būti gerokai kultūringesni.

       Skyriaus tarybos narys Egidijus Haroldas PETRUITIS pažymėjo, kad iš  iš pirmininko ir jam pritariančiųjų pusės ir pasigirsta balsai apie skaidymąsi, ,,dvi barikadų puses“.

       Mes, kritikuojantys netinkamus pirmininko veiklos metodus, manome, kad skyrius yra pajėgus įveikti krizę, gali dirbti vieningai.

       Partijos skyriaus ir savivaldybės tarybos narys  Algirdas ŽANDARAS pastebėjo, kad tik merui norisi tų  ,,barikadų“.

       Deja, egzistuoja problema, kad Leonardas GINEIKA negirdi ir nenori išgirsti kitų nuomonės, savo nuomonę laiko teisingiausia, o save –  neklystančiu.

      Prieš du metus palaikiau Leonardą.GINEIKĄ, tačiau matau kad tai buvo klaida.

       Leonardui tapo įprasta pritariančiuosius laikyti ,,savais“, kritikuojančius – priešais, ,,sąmokslininkais“.

       Skyriaus tarybos narys Gedvydas CELIEŠIUS pažymėjo, kad nereikėtų pyktis, juk esame bendrapartiečiai.

      Reikėtų keisti ir bendravimo toną. Leonardas GINEIKA dirbo nelengvą darbą, buvo meru, pradžioje dar viskas buvo neblogai, tačiau paskutiniu metu situacija pablogėjo.

       Skyriaus narys Juozas MOZERIS   pasisakė, kad nepretenduoja į skyriaus pirmininkus, bet gerbia Rolandą PAKSĄ, todėl esąs šioje partijoje. Mano, kaip seniūno, problemos prasidėjo, kaip nekeista, Leonardui  GINEIKAI tapus meru.

         Užuot radęs pritarimą, paramą, pajutau aiškų mero puolimą, kuris ir baigėsi mano atleidimu iš darbo. Labai jau reikalinga darbo vieta buvo mero draugui, ,,geresniam partiečiui‘…

         Šiam to tik ir reikėjo – praėjus keliems mėnesiams po rinkimų išstojo iš mūsų partijos…

       Skyriaus tarybos narys, Vladas ŽALNERAUSKAS savo pasisakyme pažymėjo, kad partijos bičiulių, skyriaus narių  pasisakymuose išgirdau daug nuoskaudų ir kritikos.

      Tačiau artėjantis metas yra toks atsakingas ir svarbus mūsų partijai, kad sėkmingai jį įveikti galima bus tik su veiksniu skyriaus pirmininku.

        Praėjęs laikotarpis aiškiai parodė, kad su tokiu pirmininku ir skyrius tampa neveiksnus – pirmininko veiksmai dažniausiai nesuprantami, klaidingi ir netgi žalingi partijai paraližuoja viso skyriaus darbą.

        Apgailestaudamas, kad Leonardas GINEIKA vis tik randa užtarimą Vilniuje, skyriui linkiu susitelkti, išsirinkti naują pirmininką, kuo labiau sustiprėjus ir pasirengus pasitikti rinkimus į Lietuvos Respublikos Seimą.

       Pasisakė Leonardas GINEIKA, jis paminėjo, kaip jis su profesoriumi Aleksandru VITKUMI aktyviai dirbo rinkimams, o dabar kritikuojamas tas darbas. Nelengva būti skyriaus pirmininku.

        Blogai, kad buvo išleisti individualūs rinkiminiai bukletai, blogai dirbo pavaduotojas, atsakingas už kultmasinį darbą.

         Gerai dirbo Vida ANUŠKEVIČIENĖ, Kęstutis MIKULIS, Marija LOPATIENĖ.

        Bendru sutarimu nutarta baigti diskusijas.

        Toliau vyko Kauno rajono skyriaus pirmininko rinkimai.

         Pasisakė Vytautas VALAITIS primindamas, kad dabartinėje skyriaus situacijoje, kai eiliniai partijos nariai linkę dirbti, o ne konfliktuoti, kai reikalingas vienijantis skyriaus lyderis, paskė, kad, jo manymu, tinkamiausias kandidatas į skyriaus pirmininko postą būtų patyręs, visiems žinomas ir gerbiamas žmogus.

            Kalbėtojas pasiūlė kandidatu į Kauno rajono skyriaus pirmininko postą Andrių ANFIMOVĄ.

             Skyriaus tarybos narys Gedvydas CELEŠIUS  kandidatu pasiūlė Leonardą GINEIKĄ.

        Abu pasiūlytieji  kandidatai sutiko kandidatuoti į Kauno rajono skyriaus pirmininko postą.

          Bendru sutarimu susirinkimas nutarė skyriaus pirmininką rinkti iš dviejų kandidatų slaptu balsavimu.

            Balsų skaičiavimo komisija patikrino susirinkimo dalyvių skaičių    (yra 58 dalyviai), išdalino slapto balsavimo biuletenius, paaiškino jų užpildymo ir balsavimo atžymėjimo tvarką.

          Toliau vyko balsavimas. Po to pasisakiusi balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė  Edita SOLOMACHA pranešė, kad balsadėžėje rasti 58 biuleteniai; galiojantys –    56 biuleteniai, negalojantys – 2.

         Už Andrių ANFIMOVĄ  – 39 balsai;
         Už Leonardą GINEIKĄ –  17 balsų.
          Balsų dauguma naujuoju Kauno rajono skyriaus pirmininku išrinktas Andrius ANFIMOVAS.

          Susirinkimas vienbalsiai patvirtina Balsų skaičiavimo komisijos protokolą.

         Naujai išrinktą skyriaus pirmininką Andrių ANFIMOVĄ pasveikino bendražygiai, partijos draugai ir partijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Valentinas MAZURONIS. Jis taip pat  padėkojo Leonardui GINEIKAI už ilgametį darbą ir pasiaukojimą.

         Po to vyko skyriaus pirmininko pavaduotojų ir skyriaus tarybos narių rinkimai.

        Pasisakęs naujasis skyriaus pirmininkas Andrius ANFIMOVAS pasiūlė savo pavaduotojais ir tarybos nariais išrinkti Vytautą VALAITĮ,  Egidijų Haroldą PETRUITĮ, Vidą ANUŠKEVIČIENĘ,  Algirdą ŽANDARĄ, iždininke – Gražiną ŠVENTORAITIENĘ, kancleriu – Leoną KLIMUKĄ.

              Atviru balsavimu susirinkimas dauguma balsų patvirtino siūlomus skyriaus pirmininko pavaduotojus, iždininkę ir kanclerį. 

             Skyriaus tarybos nariais buvo pasiūlyti ir atviru balsavimu patvirtinti Edita SOLOMACHA, Valentinas SAVICKAS, Sigitas PIEŠINA, Saulius DAVAINIS, Alfonsas ČEKANAUSKAS, Vytautas ADOMAITIS, Virginija PALAVINSKIENĖ,Vida BALAZIENĖ, Algimantas ZUBĖ, Romas SADAUSKAS, Marija LOPATIENĖ, Stasys KNYSTAUTAS.
        Skyriaus revizoriumi vienbalsiai patvirtintas Aleksandras VITKUS.

       Susirinkimas bendru sutarimu pritarė Andriaus ANFIMOVO pasiūlymui sekančio skyriaus susirinkimo metu, esant reikalui, papildyti skyriaus tarybą.
        Po to buvo svarstyti kiti klausimai.  Į Kauno rajono kandidatus  Lietuvos Respublikos  Seimo RINKIMUOSE vienmandatėse rinkiminėse apygardose buvo pasiūlyti ir vienbalsiai patvirtinti šie asmenys: Aleksandras VITKUS, Vytautas VALAITIS ir Vladas ŽALNERAUSKAS.

         Informaciją apie  partijos sąskrydį Varniuose prie Lūksto ežero pateikė partijos pirmininko pavaduotojas Rimas Antanas RUČYS.

     Apie skyriaus narių nuvykimą į sąskrydį ir dalyvavimą jame kalbėjo Vytautas VALAITIS.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *